Итоги аукционных торгов по отбору проектов СЭС 10 ноября 2020 года суммарной установленной мощностью 15 МВт

зеленая энергетика в Казахстане

Прошли 30-ые аукционные торги по ВИЭ в Казахстане. Аукцион признан состоявшимся. 

К участию в аукционных торгах были допущены 5 компаний, в ходе проведения торговой сессии участниками было подано 49 ценовых предложений, единичная мощность проектов составила от 1.2 до 10 МВт. Суммарный объем поданных заявок составил 36.15 МВт. Предельная аукционная цена при проведении аукционных торгов по отбору проектов СЭС в 2020 году составила 16.97 тг/кВтч (без НДС).

В ходе проведения торговой сессии ценовой диапазон заявок, полученных от участников аукционных торгов составил от 16.9 до 14.99 тг/кВтч (без НДС).

По итогам аукционных торгов победителями определены следующие компании:

  • ТОО «UBS QZ» (Казахстан) установленная мощность проекта 10 МВт, аукционная цена 14.99 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Келесского района Туркестанской области;
  • ТОО «UBS Solar» (Казахстан) установленная мощность проекта 10 МВт, аукционная цена 15.62 тг/кВт*ч (без НДС). Проект планируется к размещению вблизи Келесского района Туркестанской области

При проведении аукционных торгов в качестве наблюдателей приняли участие представители Министерства энергетики Республики Казахстан, ОЮЛ «KazEnergy», ОЮЛ «КЭА». Наблюдателями отмечено проведение аукционных торгов в соответствие с утвержденными нормативными правовыми актами и подтверждена прозрачность работы электронной торговой системы организатора аукциона – АО «КОREМ».

Следующий аукцион назначен на 11.11.2020 г. по типу ВЭС 15 МВт.

Справочно:

Согласно Графику проведения аукционных торгов, утверждённому приказом Министерства энергетики Республики Казахстан №202 от 21.05.2020 г., на 2020 год планируется проведение аукционных торгов в объеме 250 МВт установленной мощности, с разбивкой по типам электростанций:

– солнечные электростанции – 55 МВт (из них 2 проекта с документацией, установленная мощность каждого проекта 20 МВт);

– ветровые электростанции – 65 МВт;

– гидроэлектростанций – 120 МВт;

– Био ЭС – 10 МВт.

Организатором аукционных торгов определено АО «КОREМ».

*******

Белгіленген жиынтық қуаты 15 МВт 2020 жылғы 10 қарашадағы КЭС жобаларын іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттықтың қорытындылары

Қазақстанда ЖЭК бойынша 30-шы аукциондық сауда-саттық өтті. Аукцион өтті деп танылды.      

Аукциондық сауда-саттыққа қатысуға 5 компания рұқсат етілді, сауда сессиясын өткізу барысында қатысушылар 49 баға ұсыныстарын берді, жобалардың бірлік қуаты 1.2-ден 10 МВт-қа дейін құрады. Берілген өтінімдердің жиынтық көлемі 36.15 МВт құрады. 2020 жылы КЭС жобаларын іріктеу бойынша аукциондық сауда-саттық өткізу кезіндегі шекті аукциондық баға 16.97 тг/кВтс (ҚҚС-сыз) құрады.

Сауда сессиясын өткізу барысында аукциондық сауда-саттыққа қатысушылардан алынған өтінімдердің баға ауқымы 16.9-дан 14.99 тг/кВтс (ҚҚС-сыз) құрады.

Аукциондық сауда-саттық қорытындысы бойынша келесі компаниялар жеңімпаз болып:

  • «UBS QZ» ЖШС (Қазақстан) жобаның белгіленген қуаты 10 МВт, аукциондық бағасы 14.99 тг/кВт*сағ (ҚҚС-сыз). Жобаны Түркістан облысының Келес ауданына жақын орналастыру жоспарлануда,
  • «UBS Solar» ЖШС (Қазақстан) жобаның белгіленген қуаты 10 МВт, аукциондық бағасы 15.62 тг/кВт*сағ (ҚҚС-сыз). Жобаны Түркістан облысының Келес ауданына жақын орналастыру жоспарлануда.

Аукциондық сауда-саттықты өткізу барысында бақылаушылар ретінде Қазақстан Республикасы энергетика Министрлігінің, “KazEnergy” ЗТБ, “ҚЭҚ” ЗТБ. Бақылаушылар аукциондық сауда-саттықты бекітілген нормативтік құқықтық актілерге сәйкес өткізуді атап өтті және аукционды ұйымдастырушы – «KOREM» АҚ электрондық сауда жүйесі жұмысының ашықтығын растады.

Келесі аукцион 11.11.2020 ж. 15 МВт ЖЭС түрі бойынша белгіленген.

Анықтамалық:

Қазақстан Республикасы энергетика Министрлігінің 21.05.2020 ж. №202 бұйрығымен бекітілген аукциондық сауда-саттықты өткізу кестесіне сәйкес 2020 жылға электр станцияларының түрлері бойынша бөле отырып, белгіленген қуаты 250 МВт көлемінде аукциондық сауда-саттықты өткізу жоспарлануда:

– күн электр станциялары – 55 МВт (оның ішінде 2 жоба құжаттамасы бар, әр жобаның белгіленген қуаты 20 МВт);

– жел электр станциялары65 МВт;

– су электр станциялары 120 МВт; 

– БиоЭС – 10 МВт.

«KOREM» АҚ аукциондық сауда-саттықты ұйымдастырушы болып анықталды.

 *******

Results of the auction for the selection of SPP projects at the total installed capacity of 15 MW on November 10, 2020.

30 auctions for RES in Kazakhstan were held. It was recognized as a successful auction. 

5 companies were allowed to participate in the auction, during the trading session, participants submitted 49 price offers, and the unit capacity for projects ranged from 1.2 to 10 MW. Total volume of applications submitted was 36.15 MW. Maximum auction price during the auction for the selection of SPP projects in 2020 was 16.97 tg/kWh (without VAT).

During the trading session, the price range of requests received from auction participants was from 16.9 to 14.99 tg/kWh.

Following the auction results, the following companies were determined as winners:

  • UBS QZ LLP (Kazakhstan) installed capacity of the project is 10 MW, auction price is 14.99 tg/kWh (without VAT). The project is planned to be located near the Kelesk district, Turkestan region,
  • UBS Solar LLP (Kazakhstan) installed capacity of the project is 10 MW, auction price is 15.62 tg/kWh (without VAT). The project is planned to be located near the Kelesk district, Turkestan region.

During the auction, representatives of the Ministry of the energy of the Republic of Kazakhstan, ALE “KazEnergy”, ALE “KEA” participated as observers. Observers noted that the auction was conducted in accordance with the approved regulatory legal acts and confirmed the transparency of the electronic trading system of the auction organizer – JSC “KOREM”.

The next auction is scheduled for 11.11.2020 for the type of WPP 15 MW.

Reference:

According to the auction schedule approved by the order of the Ministry of energy of the Republic of Kazakhstan No. 202 dated 21.05.2020, auctions in the amount of 250 MW of installed capacity are planned for 2020, broken down by type of power plants:

– solar power plants – 55 MW (including 2 projects with documentation, installed capacity of each project is 20 MW);

– wind power plants – 65 MW;

– hydroelectric power plants – 120 MW;

– BioPP – 10 MW.

The organizer of the auction is JSC “KOREM”.

Facebook Comments
Print Friendly, PDF & Email